Posedujemo više od 20000 vrsta prohromskih elemenata za vezu, ventila, fitinga, elemenata za nautiku, elemenata za enterijer...
uskladištenih na preko 9000 m2 magacinskog prostora, kao i najsavremeniju logističku podršku.
       
       
 
NERĐAJUĆI ČELIK

Pojam „nerđajući čelik“ označava više od 120 različitih legura sa antikorozivnim svojstvima.
Tokom decenija, razvijene su mnoge legure sa karakterističnim osobinama neophodnim za specifične primene u industriji. Sve one imaju zajedničku osobinu - ne zahtevaju dodatnu površinsku antikorozivnu zaštitu, zahvaljujući legirajućem elementu - hromu. Hrom kao legirajući element formira transparentni i bezbojni zaštitni sloj na površini materijala, a ukoliko dođe do njegovog mehaničkog oštećenja, veoma brzo reaguje u prisustvu kiseonika iz vode ili vazduha, i stvara novi zaštitni film.

PODELA NERĐAJUĆIH ČELIKA
Nerđajući čelici se dele u 3 osnovne grupe, u zavisnosti od njihove kristalne strukture:

1. MARTENZITNI nerđajući čelici
Sadrže 10.5-13% hroma, uz učešće ugljenika od 0.2-1%. Količina ugljenika mora da bude takva da dozvoljava termičku obradu -temperovanje, što popravlja dinamičke karakteristike čelika.

2. FERITNI nerđajući čelici
Najčešće ih nazivaju „hrom-čelicima“. Ovi čelici sadrže 12-18% hroma i uz količinu ugljenika manju od 0.2%. Ne mogu se podvrgavati ojačavanju.

3. AUSTENITNI nerđajući čelici
Poznati su kao „hrom-nikl“ čelici, a često sadrže i molibden . Ovi čelici nude veoma upotrebljivu kombinaciju radnih svojstava, mehaničkih karakteristika i otpornosti na koroziju. Zbog toga se preporučuju za najširi opseg upotreba i predstavljaju najvažniju grupu nerđajućih čelika. Njihova glavna odlika je visoka otpornost na koroziju, koja je direktno proporcionalna količini legirajućih elemenata - hroma i molibdena.Za razliku od martenzitnih, austenitni nerđajući čelici ne podvrgavaju se ojačavanju temperaturom.
Zahvaljujući svojim osobinama, veoma se lako deformišu „na hladno“. Ovi čelici imaju visok procenat hroma, 15-26% uz 5-25% nikla. Otpornost na kiseline i agresivne materije povećava se dodavanjem 2-6% molibdena. U ovoj grupi čelika su i takozvani „stabilizovani“ nerđajući čelici, koji pored hroma, nikla i molibdena, sadrže na primer titanijum. Dodavanje titanijuma omogućava bolje ponašanje nerđajućih čelika prilikom zavarivanja, jer sprečava pojavu nepoželjnih hrom-karbida u varu.

OZNAČAVANJE NERĐAJUĆIH ČELIKA
Danas, u inženjerskoj praksi za označavanje nerđajućih čelika koriste se sledeće skraćenice: A2, A3, A4, A5.
Oznaka A2 datira još iz davne 1912. godine, kada je stvoren „Austenitni čelik Test Serije 2“ . Razvojem mašinskih materijala, kasnije su nastajali A3, A4, A5.
U praksi se najčešće koriste nerđajući čelici otporni na vodu i atmosferske uticaje sa oznakom „A2“ (~AISI 304, ~DIN 1.4301,~ x5CrNi 18-0, ~ Č.4580); i kiselootporni nerđajući čelici sa oznakom „A4“ (AISI 316 ~DIN 1.4401, x5CrNiMo 17-2-0, ~Č.4574 )

KOMPATIBILNOST SA DRUGIM MATERIJALIMA
U praksi se često javlja potreba za kombinovanjem nerđajućeg čelika sa drugim metalnim materijalima. Ukoliko postoji kontakt koji omogućava prenos elektropotencijala, javlja se površinska korozija, a površina koja brže korodira je ona koja ima ulogu anode u ovakvom spoju.
Jedna od najčešće pominjanih karakteristika nerđajućih čelika jeste njihova nemagnetičnost.
Ovde treba praviti razliku između feritnih i martenzitnih struktura s jedne i austenitnih čelika sa druge strane. Samo austenitni nerđajući čelici pokazuju svojstvo nemagnetičnosti. Međutim, hladne deformacije nad austenitnim čelicima dovode do promena u njihovoj strukturi što za rezultat daje svojstvo slabe magnetičnosti. Sa povećanjem količine nikla u nerđajućim čelicima, smanjuje se njihova magnetičnost.

OTPORNOST NA KOROZIJU
Optimalna otpornost na koroziju kod nerđajućih čelika postiže se održavanjem površine metala u apsolutno „čistom“ stanju. Ovo se pre svega odnosi na čestice drugih rđajućih materijala, koje oštećuju zaštitni sloj hromovih oksida.
Nerđajući čelici otporni su na tečne nagrizajuće supstance ukoliko imaju bar 12% hroma i maksimalno 1.2% ugljenika. Otpornost na koroziju posledica je sposobnosti nerđajućih čelika da na površini obrazuju tzv. pasivnu zaštitu u vidu tankog filma hromovih oksida. Povećanje količine hroma i dodavanje molibdena u leguru povećava otpornost nerđajućih čelika na agresivne sredine. Uprkos tome, dešava se da nerđajući čelici na površini korodiraju u kontaktu sa snažnim kiselinama ili bazama.

PRIMENA
Nerđajući čelici imaju najširi spektar primene. Od industrijskih elemenata koji rade u prisustvu vode, vodene pare ili nagrizajućih supstanci, preko petrohemijskih postrojenja i industrije hrane i pića, do građevinskih konstrukcija i dizajna enterijera. Koriste se za izradu konstrukcionih elemenata, osovina, ležajeva, reznog i drugog alata, opruga, žice i vijaka. Nezaobilazan su materijal za izradu hiruških instrumenata, sečiva, noževa, brijača, kazana za bojlere, sudopera, šerpi i lonaca.

 
 

Pogledaj uporednu
tabelu kvaliteta
nerđajućih čelika
>>>

  TEHNIČKE INFORMACIJE
o elementima za spojeve postojanih na koroziju i kiselinu >>>>>>>
 

 
Home | O nama | Proizvodi | Download | Vesti | Kontakt

Copyright by Wasi doo Beograd, 2009